Dotacje

Festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, konferencje, ścieżki edukacyjne, gry terenowe, wykłady, lekcje tematyczne, gry miejskie, kampanie społeczne i edukacyjne… To tylko niewielka część tego, co mieszkańcy, za pośrednictwem organizacji pozarządowych, stworzyć mogą w ramach akcji „Codziennie Polskę tworzyMy” i tzw. małych dotacji.

Czym są „małe dotacje”?

Małe dotacje w ramach inicjatywy „Codziennie Polskę tworzyMy” to nic innego jak dofinansowanie lub finansowanie szczecińskich inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, które pozwolą na włączenie mieszkańców w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Inicjatywy realizowane w ramach programu powinny być spójne z akcją „Codziennie Polskę tworzyMy”, a ich założenia zgodne z wartościami służącymi wzmacnianiu wspólnoty lokalnej w oparciu o polską tradycję państwową.

Kto może skorzystać z „małej dotacji”?

Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych (zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) Gmina Miasto Szczecin może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, czyli przyznać dotację na realizację zadania w trybie tzw. małej dotacji zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Nr 499/12 z dnia 9 listopada 2012 r.

Co zrobić, jeśli nie działam w organizacji pozarządowej, a mam pomysł na projekt?

W takim przypadku konieczne będzie odnalezienie organizacji pozarządowej, która w ramach swojej działalności zechce zrealizować pomysł. Wyszukiwarka szczecińskich organizacji pozarządowych znajduje się w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Szczecin: http://www.bip.um.szczecin.pl/bop/bop_filtrwww.asp

Ile wynosi „mała dotacja”?

Maksymalna kwota na realizację tematycznego zadania publicznego wynosi 10.000 zł. Całkowity budżet projektu wynosi 100.000 zł.

Jak ją otrzymać?

Procedura o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym przebiega następująco: organizacja składa ofertę, która (o ile spełnia wymogi ustawowe) jest w ciągu 7 dni roboczych (licząc od daty wpływu oferty do Urzędu) upubliczniana przez 7 dni. W tym samym czasie oferta jest kierowana do właściwego Dysponenta i w przypadku wydania pozytywnej decyzji Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta jest zawierana umowa z organizacją. Jeśli otrzyma ona negatywną opinię, organizacja jest informowana w formie pisemnej o odmowie zawarcia umowy.

Więcej o trybie: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51063.asp?soid=2BF696D9515043CD8CC736F0AD13DC6A

Jakie dokumenty należy złożyć?

  • Oferta realizacji zadania publicznego (BOP-4),
  • Oświadczenie VAT” (BOP-26).

Formularze są do pobrania na stronie internetowej: http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51063.asp?soid=2BF696D9515043CD8CC736F0AD13DC6A

Jaki jest termin rozpatrzenia wniosku?

Urząd Miasta musi rozpatrzyć wniosek w terminie do 30 dni.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

a) Pierwszy etap: ocena formalna wniosku

b) Drugi etap: ocena merytoryczna:

NR

CHARAKTERYSTYKA KRYTERIUM PUNKTACJA

(pkt.)

1. Zgodność zadania z celami programu 1 – 20
2. Popularyzacja wiedzy na temat procesów odzyskania niepodległości w wymiarze regionalnym
i ogólnopolskim
1 – 10
3. Budowanie wspólnoty lokalnej wokół wartości związanych z niepodległością kraju 1 – 10
4. Zadanie kierowane do szerokiego grona odbiorców reprezentujących różne grupy wiekowe oraz różne środowiska; 1 – 10
5. Ocena profesjonalizmu przygotowania wniosku, w tym rzeczowości i spójności w prezentacji wszystkich elementów wniosku oraz adekwatność harmonogramu budżetu 1 – 10
6. Utrwalenie i prezentacja rezultatów projektu
i upowszechnienie ich w przestrzeni miejskiej (np. spot, film, wystawa, itp.)
1 – 10
  SUMA 70

Uwaga: Rozpatrywane będą wnioski, które w toku oceny merytorycznej uzyskają min. 30 pkt.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Biura Organizacji Pozarządowych i Biura Prezydenta Miasta UM Szczecin:

a) Aspekty formalne wniosków:

Iwona Dubiel – główny specjalista w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych, tel.: 91 424 5109

b) Aspekty merytoryczne wniosków:

Joanna Leszczyńska – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta, tel.: 91 424 5804

Renata Arent – główny specjalista w Biurze Prezydenta Miasta, tel.: 91 424 5078

 

Pobierz regulamin projektu dotacyjnego akcji „Codziennie Polskę TworzyMy